Munkajog

A munkajog több szempontból speciális, mert a felek ebben a jogviszonyban alá-fölé rendeltségi viszonyban állnak. A munkaviszony egyik résztvevője a munkáltató, a másik pedig a munkavállaló, akik között nem minden esetben áll fenn érdekazonosság. A munkaviszony tekintetében nem érvényesül a felek teljes szerződési szabadságának elve, mert bizonyos esetekben figyelemmel kell lenni a jogszabály kógens, kötelező jellegű kötelező előírásaira.

A munkaviszony a munkaszerződés írásba foglalásával és annak aláírásával jön létre. A munkáltató részéről a munkaszerződést csak az arra jogosult írhatja alá. Amennyiben a munkaszerződés nem felel meg a törvény egyes előírásainak, akkor az semmis.

A munkaviszonyt közös megegyezéssel vagy felmondással lehet megszűntetni.

Közös megegyezéssel való munkaviszony megszűnése esetén mindkét fél egyező akaratát kell okiratba foglalni, valamennyi kérdésben megegyezve szűntetik meg felek a munkaviszonyukat, egymással teljes körűen és véglegesen elszámolva. Ezen kétoldalú megállapodást mindkét fél aláírásával látja el.

A munkaviszony felmondással történő megszűntetése egyoldalú nyilatkozat. Felmondással mind a munkáltató, mind a munkavállaló megszűntetheti a munkaviszonyt, de csak írásban lehet felmondani, amelyet bizonyítható módon kell közölni a másik féllel. Amennyiben a felmondás indokoláshoz kötött, úgy az indokolásban világosan meg kell fogalmazni a felmondás tényleges okát. Ha a felek között e-vonatkozásban vita merül fel, úgy a felmondás okának valóságát és okszerűségét a bíróság előtt az indokolásra kötelezett félnek kell bizonyítania.

  • A munkáltató felmondását köteles megindokolni, az indok a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.
  • A munkavállalónak a határozott idejű munkaviszony felmondását kell indokolnia, amely olyan ok lehet, amely számárára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna.

A munkaviszony azonnali hatályú felmondásával a munkaviszony a felmondás közlésével megszűnik, nincs felmondási idő. Kizárólag írásban érvényes és mindig mindkét félnek indokolnia kell. Az azonnali hatályú felmondás indokaként csak rendkívül súlyos okot lehet megjelölni.

További információért szíveskedjék felvenni a kapcsolatot elsősorban telefonon történő időpont egyeztetéssel.